Εύρεση τύπου f από συναρτησιακή σχέση

print
email
Dernière mise à jour Oct 28, 2014 18:30 Par Παντελής Πετρίδης

Ποια συνάρτηση "τηρεί τις αναλογίες";

Δίνεται συνάρτηση f:[α,β]→[γ,δ] όπου α, β, γ, δ πραγματικοί αριθμοί με α<β και γ<δ.
Αν ισχύει (ε-ζ)(f(η)-f(θ))=(f(ε)-f(ζ))(η-θ) για κάθε ε, ζ, η, θ ∈ [α,β], να βρείτε τους πιθανούς τύπους της f.

Il a été lu 4807 fois

Commentaires

Il n`y a pas de commentaire pour cet article.

Vous n ëtes pas autorisé à commenter cet article Merci de vous connecter.